Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.viamilano.com.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy www.viamilano-shoes.com dalej: www.viamilano.com.pl, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.viamilano.com.pl
1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Maribo  zwanym dalej: „Sprzedającym”), wykonującą/cym działalność gospodarczą pod firmą: Via Milano Edyta Zawada, z siedzibą w Andrychowie, przy bł. Siostry Faustyny 83 , kod pocztowy: 34-120, numer identyfikacji podatkowej 5511543773, REGON: 120389172.
1.4. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).
1.5. Serwis internetowy www.viamilano-shoes.com umożliwia:
1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w sklepie viamilano-shoes.com;
1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym viamilano-shoes.com  (zwane dalej: „Kupującymi”).
Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).
1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego viamilano-shoes.com  rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
1.7. Do korzystania ze sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne jest:
1.7.1. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z www.viamilano-shoes.com
1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu.
Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com, w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia

2.1. Zakupów w sklepie internetowym www.viamilano-shoes.com mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.viamilano-shoes.com w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
2.3. Zamówienia w sklepie internetowym www.viamilano-shoes.com można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.
2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.
2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.
2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.
2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:
2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;
2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.
2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.
2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

§3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.
3.2. do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: NR RACHUNKU
3.2.2. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;
3.2.3. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów

§4. Dostawa

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
4.1.1. za pośrednictwem kuriera;
4.1.2. Poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego
4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.-4.1.2. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.
4.3. osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.2., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

§5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również jest udostępniany Konsumentowi każdorazowo przed złożeniem Zamówienia) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej: www.viamilano-shoes.com, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3. z wyjątkiem produktów z uszkodzonym opakowaniem, elementów elektroniczny z uwagi na ich wrażliwość oraz przewodów hamulcowych z uwagi na fakt, że są one wykonywane pod konkretne zamówienie (według wytycznych klienta, który wybiera kolor przewodu) nie podlegają one prawu do zwrotu, co jest zgodne z obecnie obowiązującą Ustawą, o ile nie zostało ustalone inaczej przed zakupem.
Oczywiście w przypadku gdy okazuje się, że dostarczony produkt z jakichś względów nie jest właściwy i nie pasuje do podanego przy składaniu zamówienia modelu istnieje możliwość wymiany na produkt pasujący.
5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
5.2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.;
5.2.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.2.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.2.4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.2.5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.2.6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.2.7. w których przedmiotem świadczenia są części, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
5.2.8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5.3. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy www.viamilano-shoes.com, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.

§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1. Sklep internetowy www.viamilano-shoes.com przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Sklep internetowy www.viamilano-shoes.com starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy  sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy www.viamilano-shoes.com informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.
6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy www.viamilano-shoes.com jest Via Milano Edyta Zawada, z siedzibą w Andrychowie, przy bł. Siostry Faustyny 83 , kod pocztowy: 34-120, numer identyfikacji podatkowej 5511543773, REGON: 120389172. będąca/y właścicielem serwisu www.viamilano-shoes.com.
6.3. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com oraz użytkowników www.viamilano-shoes.com (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem [_].
6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.
6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.
6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
6.11. Kupujący mają prawo do:
6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
6.11.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres viamilano@onet.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.
6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
6.13. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com.

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego www.viamilano-shoes.com chronione są prawami autorskimi.
Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.
7.3. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym www.viamilano-shoes.com służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej.
Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

§8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez www.viamilano-shoes.com usług drogą elektroniczną

8.1. W razie świadczenia przez sklep internetowy www.viamilano-shoes.com usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.
8.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com treści o charakterze bezprawnym.
8.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z www.viamilano-shoes.com i korzystania z danej usługi.
8.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail www.viamilano-shoes.com.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.
8.6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
8.6.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 8.5.);
8.6.2. reklamacja powinna zawierać:
8.6.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
8.6.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
8.6.2.3. uzasadnienie;
8.6.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.6.1. i 8.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
8.6.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
8.7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
8.7.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
8.7.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com pliki cookies.
8.8. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

§9. Reklamacje

9.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
9.2. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
9.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com) mogą być zgłaszane:
9.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;
9.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 8.5.
9.4.3. przez formularz reklamacyjny dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: ADRES
Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

§10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.
10.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.
10.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej: www.viamilano-shoes.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego www.viamilano-shoes.com i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
10.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
10.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
10.6. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego www.www.viamilano-shoes.com mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej: www.viamilano-shoes.com, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Via Milano Edyta Zawada, z siedzibą w Andrychowie, przy bł. Siostry Faustyny 83 , kod pocztowy: 34-120, viamilano@onet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Data aktualizacji: 2020-10-07 12:00:00